ประชาสัมพันธ์การสอบวัดผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  N-NET  NEW
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam