โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ วัดเเสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมวิชาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตร 5 ชั่วโมง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ให้กับประชาชนกลุ่มสนใจ หลักสูตร 5 ชั่วโมง โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คน
ณ ศูนย์เรียนรู้อาชีพ ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา

นายชิต กาศสนุก ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ พร้อมคณะครู จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ วัดแสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563

การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ศศช.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อคืนความ่ชุ่มชื้นให้กับผืนป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

กศน. อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ดำเนินการสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 215 คน จำนวนห้องสอบ 9 ห้อง ในภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. เป็นการทดสอบในสาระการเรียนรู้ ทักษะการประอบอาชีพ และสาระทักษะการดำเนินชีวิต โดยได้รับการนิเทศสนามสอบจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อ.นรินทร์สิริ จันทร์เดิม

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายชิต กาศสนุก ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเชียงคำ เข้ารับขมการบรรยายหัวข้อ ”แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” : การตรวจเยี่ยม Online พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงคำ ร่วมทำบุญตั้งธรรมหลวงฟังธรรมมหาชาติประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ลูกหลานได้ฟังธรรมมหาชาติและเข้าใจการดำรงชีวิตตามวิถีพุทธ เป็นการบูรณะวัด และเป็นทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร ณ วัดแสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ ศรีกะกุล ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ร่วมกิจกรรมงานภาคีเครือข่าย

3-4 มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการ และประเมินโครงการ รุ่นที่ 2

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลฝายกวาง จัดวิชาชีพ “วิชาการสานชะลอมไม้ไผ่” หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เขต 2 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 มีผู้เรียนจำนวน 7 คน โดยมีนายศรีนวล ปัญโญสุข เป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการนี้ นายอภิชาต อำมาตย์มณี ครูอาสาสมัครฯ ได้ออกนิเทศการจัดกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ศศช.บ้านหนองห้า

วันที่ 1 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลเจดีย์คำ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านร่องค้อม ม.10 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี ดาบตำรวจทวีศักดิ์ อุ่นตาล เป็นวิทยากรให้ความรู้และมีนางพิมลรัตน์ ศรีกะกุล ครูอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรม

วิชาการป้องกันการทุจริต ม.ต้น

กินกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ของ กศน.อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระดับ ประถมศึกษา

กินกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ของ กศน.อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระดับ ม.ต้น

กินกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ของ กศน.อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระดับ ม.ปลาย

นายชิต กาศสนุก ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ พร้อมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำและคณะครู ที่รับผิดชอบ กศน.ตำบลเชียงบาน ออกนิเทศ “บ้านหนังสือชุมชน”พร้อมมอบหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการศึกษานอกระบบให้การส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนศูนย์การเรียนชุมชนค่ายขุนจอมธรรม ร.17พัน 4 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

กศน.ตำบลร่มเย็น ดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าม้งณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

กศน.ตำบลเวียง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปี้ หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

กศน.ตำลหย่วน จัดวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ “วิชาการทำไข่ทรงเครื่อง”

กศน.ตำบลเชียงบาน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการจัดการเรียนรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

จัดวิชาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ “การทำขนมดอกจอก” จำนวน 3 ชั่วโมง ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่18 มกราคม 2564 นายชิต กาศสนุก ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ประชุมคณะครูและบุคลากร เพื่อวางแผนและติดตามงานการจัดการศึกษาออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันในสถานศึกษา การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงคำ

พิธีรับมอบถุงพระราชทาน

กิจกรรม กศน.
ข่าวสาร กศน.